Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Hatályos 2018. május 25. napjától
A LÁNG- TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Cg.01-09-062870,
1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.


 1. ,, A LÁNG- TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (Székhely: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-062870, Képviseli: Rédei Éva ügyvezető,) (a továbbiakban: Társaság) taggyűlése
  az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),
  a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint
  A LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából
  a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Társaságunk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében
  /ÍZ ALÁBBI SZABÁLYZA TOT ALKOTJA:
  I. Adatkezelő adatai
  Adatkezelő cégneve: A LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Adatkezelő székhelye: 1137Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
  Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-062870 Adatkezelő adószáma: 10259731-2-41 Adatkezelő telefonszáma: 06/1-340-4023 Adatkezelő elektronikus elérhetősége: lana. teka@upcmail.hu
  II. Fogalom-meghatározások
  A jelen Szabályzat alkalmazásában:
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le-kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Társaság üzletszerű gazdasági te-vékenysége keretében végez;
 3. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Társaság;
 4. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
 5. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 6. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
 7. „ügyfél”: a Társasággal üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevé-kenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;
  III. Szabályzat célja és hatálya
 8. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság valamennyi vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a
  4
  Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.
 9. A Társaság a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vo-natkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
  a. ) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
  b. ) célhoz kötöttség;
  c. ) adattakarékosság;
  d. ) pontosság;
  e. ) korlátozott tárolhatóság;
  f. ) integritás és bizalmas jelleg;
  g. ) elszámoltathatóság.
 10. A Társaság a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően va-lamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvéde-lemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak vé-delme érdekében.
  IV. Társaság által végzett adatkezelések
 11. A Társaság által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Társaság személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.
 12. A Társaság személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
  a. ) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes
  adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
  b. ) amennyiben az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésé
  hez szükséges;
  c. ) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes
  adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  d. ) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik termé
  szetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Társaság (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Társasággal szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
 13. A Társaság adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.
  a) Adatkezelő az online vásárlások bankkártyás fizetése esetén a BIG FISH Payment Services Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.
  b) A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy
  5
  számjegye, bankkártya márkája.
  c) Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából.
  d) Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.
  IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés]
 14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
  a) a Társaság és a személyes adat jogosultja közötti, a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelé-se) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
  b) a Társaság ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és vé-delme; továbbá
  c) a Társaságot a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
  d) A társaság törzsvevői körébe tartozó ügyfelek nyilvántartása marketin célból
 15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIIL törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
 16. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.
 17. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Társa-ság megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Társaság a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az ügyfél – kötelmi jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A Társaság az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
 18. A Társaság az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
  a. ) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogo
  6
  sultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolvá-nyának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;
  b. ) a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának
  bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyi-ben azt a szerződés tartalmazza;
  c. ) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);
  d. ) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
 19. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a Társaság a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
  a. ) a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
  b. ) arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz
  szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzá-járul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;
  c. ) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
  d. ) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
  e. ) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
  f. ) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
  g. ) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető
  ségéről.
  A tájékoztatást a Társaság az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jo-gosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel kö-teles teljesíteni.
 20. A Társaság a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Társaság köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.
 21. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Társasággal kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jog-szerű, ha az
  a) önkéntes;
  b) konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
  c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
  d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
 22. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Társasággal létrejövő jog-viszonyát megelőzően a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, a Társaság adatkezelés-ének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Társaság számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.
 23. A Társaság szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél, mint személyes adatok jo-gosulja hozzájáruló nyilatkozatát a Társaság és az ügyfél között kötendő szerződés
  7
  rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés alá-írásával az ügyfél egyben személyes adatai Társaság általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.
 24. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Társaság arra vonatkozó tájékoz-tatását, hogy adatkezelésre a Társaság az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jo-gosult lehet.
 25. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a Társaság kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hoz-zájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adat-kezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavoná-sával a Társaság köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.
 26. A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a sze-mélyes adatok megőrzését a Társaság számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.
  IV/B. [A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés]
 27. A Társaság munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a Társasághoz. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek, ha
  a) az önkéntes;
  b) pályázatának elbírálására vonatkozik;
  c) megfelelő tájékoztatáson alapul;
  d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
  A Társaság a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot min-den esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.
 28. A Társaság a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Társaság adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyagi megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul e személyes adatai Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez. A Társaság a jelentkező által megküldött pályázati anyag Társasághoz történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt a Társaság jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás révén), és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot még nem tett – arról, hogy hoz-zájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően a Társaság a pályázati anyagban megjelölt személyes adatok megis-merésére nem jogosult. A Társaság a kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt
  8
  személyes adatai vonatkozásában a Társaság adatkezelést hajt végre, illetve hogy az emailre adott – ilyen tartalmú – válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság e személyes adatait megismerje és kezelje.
 29. A Társaság a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizá-rólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdek-ében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a Társaság által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Társaság – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a Társaság a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelent-kező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
 30. A Társaság a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerőfelvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Társaság számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.
  IV/C. [A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal foglalkozta-tásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése]
 31. A Társaság jogosult kezelni a Társaság vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, va-lamint a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben
  e) az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);
  f) az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
  g) az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötele-zettség teljesítése);
  h) az a Társaság (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 32. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Társasággal vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kö-telezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.
 33. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
  a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jog-szabályban meghatározott időtartam;
  b) a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
  c) minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénz-mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés
  9
  időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.
 34. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoz-tatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszünteté-séhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A Társaság az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
 35. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
  a) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Társaság megis-merni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségvi-selő^), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyil-vántartás részét képező személyes adatok;
  b) az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;
  c) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Társaság (illetve a foglalkozta-tott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szük-séges.
 36. A Társasággal vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoz-tatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek a Társaság által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hoz-zájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.
  A Társaság a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni
  a. ) a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
  b. ) arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra
  irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
  c. ) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
  d. ) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
  e. ) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
  f. ) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
  g. ) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető-ségéről.
  A Társaság a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.
  10
 37. A Társaság a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Társaság köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.
 38. A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Társasággal kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoz-tatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájá-rulása akkor jogszerű, ha az
  a) önkéntes;
  e) a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gya-korlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.
  f) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
  g) egyértelmű akaratnyilatkozat.
 39. A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglal-koztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés ha-tárideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Társaság számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Társaság jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglal-koztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően – a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra – a Társaság jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (így különösen Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett ver-senytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Társaság az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében ér-vényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Sza-bályzat megismerésével és a 35. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzá-járul.
 40. A Társaság – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tiszt-ségviselő, munkavállaló, vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Társaság az érintett kizárólagos kezelésében lévő, ma-gáncélból használt közösségi médiafelületének Társaság érdekében történő felhaszná-lását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).
 41. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Társaság érdekeinek figye-lembevétele és a Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal foglalkoz-tatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Társaság ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő,
  11
  munkavállaló vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyi-latkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Társaság vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, illetve a Társa-sággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Társaság, amely a családi és magánélet része, a Társaság jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Társaság elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.
 42. A Társaság az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Társaság az eszközökön tárolt ma-gáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.
 43. A Társaság a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a Társasággal foglal-koztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a Társaság ilyennel rendelkezik – a Társaság által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a Társa-ság kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Társaság a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogvi-szonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Tár-saság – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.
  IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]
 44. A Társaság tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlan (üzlet) és ingóságok védelme érdekében székhelyén biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet, amely kizárólag magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A Társaság által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a Társaság jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk végzett – nem jogellenes – te-vékenységeket a Társaság a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja.
 45. A Társaság a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tar-talmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A Társaság a fi-gyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép, úgy e
  12
  cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges – személyes adatai Társaság általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.
 46. A Társaság által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák által megfigyelt területet a jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ez a melléklet tartalmazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetítésén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem.
 47. A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelés-ről a Társaság ügyfeleit, a Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkezőket, a Társaság vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, a Társasággal foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy – amennyiben a kamerarendszer kihelyezése időben ezt követően történt – a kamerarendszer használatba vételét megelőzően tájékoztatja a 18., 27. és 35. pontokban meghatározott tájékoztatások részeként vagy azzal megegyezően.
 48. Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a Társaság ügyfelei, nem a Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkeznek, illetve nem a Társaság vezető tiszt-ségviselői, munkavállalói, vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Társaság e személy kérésére a kamerarendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, hogy az érintett az V. fejezetben meghatározott jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a Társaság székhelyén vagy https://www.langteka.hu/ honlapján megtekinthesse. Amennyiben az ilyen személy a Társaság a kamerarendszer által végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre felhívó piktogramot és tömör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cselekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a Társaság akként tekinti, hogy az adatkeléshez szükséges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette.
 49. A Társaság a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 évig jogosult tárolni és kezelni.
  IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]
 50. A Társaság a https://www.langteka.hu/ honlap használatával, illetve e honlapon keresz-tül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.
 51. A Társaság kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon ke-resztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
 52. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Fel-iratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Társaság által a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
  i) a Felhasználó családi és utóneve;
  j) a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
  13
 53. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
  a) önkéntes;
  b) a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik.
  c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
  d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
 54. A Társaság a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Fel-használóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Társaság részére történő megküldésének.
 55. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vo-natkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.
 56. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.
 57. A Szolgáltató kezelésében álló https://www.langteka.hu/ honlap a honlapra történő lá-togatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattáro-lást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Eza weboldalsütiket (cookie-kat) használ’ tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát’ ikon aktiválásával.
 58. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiá-nyában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap meg-tagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát’ ikon mellett elhelyezett „További információt kérek’ ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.
 59. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Társaság ke-zelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
  a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszkö-zének egyes adatai;
  b) Felhasználó által használt IP cím.
  Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Társaság honlap-látogatottsági
  14
  adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Társaság jogos érdekének védelme. A Társaság az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tar-talmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló magatartással adja meg a Társaság részére.
 60. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó fel-használói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelke-zéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.
 61. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Társaság általi rögzí-tésétől számított 10 év.
  V. A személyes adatok jogosultjainak jogai
 62. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Társaság – bármely oknál fogva – kezeli, a Társaság adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a. ) tájékoztatáshoz való jog;
  b. ) helyesbítéshez való jog;
  c. ) elfeledtetéshez való jog;
  d. ) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e. ) adathordozhatósághoz való jog;
  f. ) tiltakozáshoz való jog.
 63. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Társasághoz el-juttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a Társaság székhelyén a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.
 64. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladék-talanul köteles továbbítani a Társaság adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Társaság adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem telje-sítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.
  V/A. [Helyesbítéshez való jog]
  15
 65. Amennyiben a Társaság pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosult-jának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Társaságot, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.
 66. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Társaság részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.
  V/B. [Elfeledtetéshez való jog]
 67. A személyes adatok jogosultja jogosult a Társaságtól kérni személyes adatainak törlését a Társaság valamennyi nyilvántartásából. A Társaság e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
  a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
  b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
  c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
  d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok törlésére.
 68. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitölté-sével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 69. A Társaság a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.
  V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog]
 70. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Társaságot, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
  a. ) a személyes adatok jogosultja vitatja a Társaság által gyűjtött és tárolt személyes
  adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtar-tamra; vagy
  b. ) a Társaság által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a
  gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi vagy
  c. ) az adatkezelés célja megszűnt, és a Társaságnak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt
  személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
  d. ) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.
 71. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 72. A korlátozás alá eső személyes adatot a Társaság kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás
  16
  alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Társaság kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jo-gosult.
 73. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Társaság a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.
  V/D. [Adathordozhatósághoz való jog]
 74. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Társaság a személyes adat jogo-sultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Társaságot, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Társa-ság elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.
 75. A Társaság a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadá-sánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adat-kezelőnek, vagy a Társaságot felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.
 76. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő meg-küldésével terjesztheti elő.
  V/E. [Tiltakozáshoz való jog]
 77. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Társaság általi adatkeze-lése ellen, amennyiben a Társaság az adatkezelést a Társaság vagy harmadik flé jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.
 78. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.
 79. A tiltakozó nyilatkozat Társaság általi elfogadását követően a Társaság nem jogosult az érintett személyes adatot a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kény-szerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí-téséhez vagy védelméhez kapcsolódik
  VI. Az Adatkezelési felelős
 80. A Társaság valamennyi olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Társa-sággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes ada-tokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, va-lamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.
 81. A Társaság adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személyi
  17
  továbbiakban: Adatkezelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott adatkezelési rendelkezések Társaság vezető tisztség-viselői, munkavállalói, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló egyéb személyek által történő megtartását biztosítani és ellenőrizni.
 82. A Társaság Adatkezelési felelőse:
  Rédei Éva (cím: ügyvezető)
 83. A Társaság Adatkezelési felelősét a Társaság legfőbb szerve választja a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek közül; a Társaság Adatkezelési felelőse jogviszonyának időtartama a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony időtartamához igazodik. Az Adatkezelési felelős jogviszonya megszűnik, ha:
  a. ) vezető tisztségviselői jogviszonya, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb
  jogviszonya megszűnik;
  b. ) a tisztségről lemond;
  c. ) meghal;
  d. ) a Társaság legfőbb szerve a tisztségéből visszahívja;
  e. ) a Társaság legfőbb szerve a tisztségétől (súlyos kötelezettségszegés okán) meg
  fosztja.
 84. Az Adatkezelési felelős kijelölése alkalmával a Társaság köteles nyilatkozat tenni arra vonatkozóan, hogy a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A Társaság e nyilatkozatát az Adatkezelési felelős kijelöléséről szóló dokumentum részeként kell megtenni, és egyértelművé kell benne tenni, hogy a kijelölt Adatkezelési felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvédelmi tisztviselőnek.
 85. Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köteles vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.
 86. Az Adatkezelési felelős feladatkörei:
  k) az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatko-zóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit a Társaság mindennapi működése és üzletszerű gazdasági tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e;
  l) az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a Társasághoz címzett – a személyes adatok jogosultjai részéről érkezett – kérelmeket (V. fejezet), és a nyilvánvalóan nem alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
  m) az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Hatósággal, illetve – szükséges esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal;
  n) az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését hely-reállítani;
  o) az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely ter-mészetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; magas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén
  18
 • egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes adat jogosultját;
  p) az Adatkezelési felelős jogosult a Társaság legfőbb szerve irányába javaslattal élni a Társaság adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában;
  q) az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jog-szabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére.
  VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje
 1. A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.
 2. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendel-kezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Társaság részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Társaság személyes adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fi-óktelepként használ.
 3. A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.
 4. A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A Társaság köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
  a. ) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
  b. ) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
  c. ) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosság
  ra, törölheti;
  d. ) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
  e. ) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
  f. ) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.
 5. A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.
 6. A Társaság adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta fel-használásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartá-sával. A Társaság az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészí-teni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.
  19
  VIII. Adatok továbbításának rendje
 7. A Társaság nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek to-vábbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
  r) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzett-jeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  s) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, to-vábbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
 8. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájé-koztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 14. sz. mel-lékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza a Társaság által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.
 9. A Társaság a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben megha-tározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.
 10. A Társaság a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját
  a. ) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
  b. ) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adat
  továbbításhoz hozzájárul;
  c. ) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
  d. ) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
  e. ) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető
  ségéről.
  A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11.
  a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyi-latkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adatto-vábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 14. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.
 11. A Társaság a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.
  IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll
 12. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
  t) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
  u) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
  20
  v) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.
 13. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Társa-sággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a Társaság által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a Társaság adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sé-rülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.
 14. Az Adatkezelési felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülé-sének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.
 15. Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.
 16. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság meg-sérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről je-lentést készít a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.
 17. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülé-sével egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizs-gálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kocká-zatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készt a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.
 18. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülé-sével egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizs-gálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy kö-teles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.
 19. Amennyiben az Adatkezelési felelős 105. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést
  21
  készíteni a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.
 20. A Társaság, mint adatkezelő az Adatkezelési felelős útján a 105., illetve a 106. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A Társaság mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tu-domására, amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye meg-állapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.
 21. Amennyiben az Adatkezelési felelős a 107. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 105-106. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 105-106. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.
 22. Az Adatkezelési felelős a 105-106. pontokban meghatározott bejelentési köte-lezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Ható-ságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott ormában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a Társaság képviseletében a következő adatokat köteles megadni:
  a) az adatvédelmi incidens típusa;
  b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
  c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
  d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
  e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.
 23. Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.
 24. Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvé-delmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.
 25. Az Adatkezelési felelős a 106. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezett-ségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni a 16. számú mellékletben meg-határozott minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a 105-106. pon-tokban meghatározott vizsgálata során – az eset összes körülményére tekintettel – az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős köteles figyelembe venni többek között:
  a) az adatvédelmi incidens típusát;
  b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
  22
  c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
  d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
  e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát.
  Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonat-kozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.
 26. Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
  a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
  b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;
  c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
  d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására a Társaság mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.
 27. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül kö-teles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős érté-kelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosult-jaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.
 28. Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha
  a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
  b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladékta-lanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
  c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekint-hető magasnak.
 29. Az Adatkezelési felelős a 105-106. pontokban meghatározott bejelentési és tá-jékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a vizsgálat eredményének megis-merését követően haladéktalanul köteles megtenni minden intézkedést, amely a biz-tonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Adat-kezelési felelős – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát helyreállítani. Az Adatkezelési felelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a Társaság vezető tisztségviselője részére a jelen Szabályzat 17. sz. melléklet-ében meghatározott minta felhasználásával.
  X. Jogorvoslat
 30. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatko-zásában azt tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  23
  Hatósághoz.
 31. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu
  XI. Záró rendelkezések
 32. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzatot a ha-tályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell al-kalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. május 25. napját követően történik.
 33. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Társaság köteles minden ügyfelét, illetve a Társasággal egyéb jogviszony létesítő termé-szetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elér-hetővé tenni.
  Budapest, 2018. május 24.
  [Láng Téka Kft]
 34. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (Ügyfél)
  24
  LÁNG TÉKA KFT
  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
  (ÜGYFÉL)
  A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a LÁNG TÉKA KFT (a to-vábbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatke-zelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és ren-delkezésekről tájékoztassa.
  A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatke-zelésekre vonatkozik.
 35. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Adatkezelő elérhetősége: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Rédei Éva
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
 36. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 37. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jo-gosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 38. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség telje-sítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének
  25
  érvényesítése.
  terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jo-gosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
 39. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
  a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, ható-ság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adatto-vábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adat-továbbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
  c) ) amennyiben az adattovábbítás szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Ez kifejezetten az online fizetés esetére megbízott adatfeldolgozó esetében valósul meg. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártya márkája. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából. Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.
 40. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-előzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
 41. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtet.
 42. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a. ) tájékoztatáshoz való jog.
  b. ) helyesbítéshez való jog;
  c. ) elfeledtetéshez való jog;
  26
  d. ) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e. ) adathordozhatósághoz való jog;
  f. ) tiltakozáshoz való jog.
  27
 43. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-pasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu
 44. számú melléklet – Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata
  28
  ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
  SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
  GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT
  Alulírott, _________________ (név) (lakcím: __________________________________________ )
  személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten
  h o z z á j á r u l o k
  ahhoz, hogy LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a közöttük létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.
  Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szereplő személyes adataimnak Társaság általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a jelen hozzájáruló nyi-latkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.
  Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismer-tem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Társaság az adatok megismerésére, illetve kezelésére a kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a Társaságot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
  Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudo-másul veszem, hogy a Társaság hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Társaság jogos érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim keze-lésére, illetve tudomásul veszem, hogy a Társaság székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet.
  Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyil-vánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a kötelmi jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén a Társaság a kötelmi jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes
  29
  adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
  Kelt: Budapest,
  ALAIRAS személyes adat jogosultja NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL
  . napján
 45. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Munkaerő-felvétel)
  30
  LANG-TEKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft
  ADATKEZELÉSI TAJEKOZTATÓ
  (Munkaerő-felvétel)
  A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a LANG-TEKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelőhöz munkaviszony létesítése érdekében benyújtott pályázati anyagában megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
  A Tájékoztató az Adatkezelő munkaerő-felvételen résztvevő természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.
 46. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Adatkezelő elérhetősége: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: ……………………….
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
 47. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy pályázati anyagában meghatározott személyes adatait Adatkezelő csak abban az esetben ismerheti meg, illetve kezelheti, ha ehhez a személyes adat jogosultja hozzájárulását megadta. Adatkezelő kéri, hogy – amennyiben még nem tette volna meg – a munkaerő-felvételben résztvevő személyes adat jogosultja e hozzájárulását írásban adja meg.
 48. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jo-gosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 49. Az Adatkezelő által érintett vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: munkaerő-felvételben résztvevő pályázó pályázati anyagának és a pályázó al-kalmasságának megállapítása.
  jogalapja: (i) érintett hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség tel-jesítése; (iii) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  terjedelme: a munkaerő-felvételben résztvevő által pályázati anyagában megadott személyes adatok (így például különösen, de nem kizárólagosan: családi és utónév, lakcím).
  31
 50. Az Adatkezelő az érintett adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót ter-helő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja.
 51. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikertelen, vagy a személyes adat jogosultja az Adatkezelő ajánlatát nem fogadja el, úgy Adatkezelő az érintett pályázati anyagát, valamint személyes adatait valamennyi nyilvántartásából haladéktalanul törli. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy Adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulásával személyes adatainak azt a részét, amelyet Adatkezelő jogcím birtokában őrizhet és kezelhet a munkavállalóról kezelt adatokról vezetett nyilvántartás részévé teszi.
 52. Adatkezelő a pályázati anyagon kívül egyéb forrásból személyes adatot megismerni nem jogo-sult, kivéve amennyiben a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükségessé válik.
 53. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtet.
 54. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a. ) tájékoztatáshoz való jog;
  b. ) helyesbítéshez való jog;
  c. ) elfeledtetéshez való jog;
  d. ) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e. ) adathordozhatósághoz való jog;
  f. ) tiltakozáshoz való jog.
 55. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-pasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal:http://naih.hu
  32
 56. számú melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (Munkaerő-felvétel)
  MUNKERŐ-FELVÉTELBEN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI
  MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
  GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT
  Alulírott, ____________________ (név) (lakcím: _________________________________________ )
  személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten
  h o z z á j á r u l o k
  ahhoz, hogy 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a
  munkaerő-felvétel során a pályázatom elbírálásához elengedhetetlen személyes adataimat megismerje és azokat kezelje. Hozzájárulásomat a Társaság részére megküldött pályázati anyagomban megjelölt személyes adataimnak a Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez adom.
  Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Társaság az adatok megismerésére, illetve kezelésére munkaerőfelvétel céljából, alkalmasságom megállapítása céljából kerül sor. Tudomásul veszem, hogy a Társaság székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet.
  Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozattal kapcsolatos munkaerő-felvétel sikertelen, vagy a sikeres pályázat ellenére a Társaság által tett ajánlatot nem fogadom el, úgy a Társaság késedelem nélkül törli – minden nyilvántartásából – a pályázati anyagomat, illetve az onnan megismert és kezelt személyes adatokat. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres úgy jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a pályázati anyagban meghatározott személyes adataimat a munkavállalókról kezelt személyes adat részévé tegye.
  Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
  Kelt: Budapest, _________________ . napján
  ALÁÍRÁS
  személyes adat jogosultja
  NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL
  5 számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Alkalmazottak)
  33
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft
  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
  (Alkalmazottak)
  A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a LANG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adat-kezelővel kötendő vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
  A Tájékoztató az Adatkezelő vezető tisztségviselőivel, munkavállalóival, illetve Adatkezelővel foglalkoz-tatása irányuló jogviszonyban álló egyéb személyekkel (a továbbiakban együtt: alkalmazott), mint ter-mészetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.
 57. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Adatkezelő elérhetősége: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: [Rédei Éva]
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5.
 58. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre foglalkoztatásra irányuló jogviszony (szer-ződés), ha az alkalmazott mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez amelyek megismerésére és kezelésére nem jogszabályi kötelezettség tejesítése keretében jogosult Adatkezelő, de amely személyes adat a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve megszüntetéséhez elengedhetetlen – hozzájárul.
  3.
 59. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jo-gosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 60. Az Adatkezelő által az alkalmazott vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az Adatkezelőt terhelő jogi köte-lezettségek teljesítése és (iii) az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  34
  jogalapja: (i) alkalmazott hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  terjedelme: (i) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon személyes adat, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Társaság megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztség- viselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részeként rögzítendő személyes adatok; (ii) a munkavállaló bankszámla száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a mun-kabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, és a vonatkozó sze-mélyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta; (iii) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Társaság (illetve a munkavállaló) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges (helyadatok, elektronikus eszközök naplózott adatai).
 61. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
  a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, ható-ság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adatto-vábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adat-továbbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése (pl. ügyfél-kapcsolat).
 62. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a foglal-koztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 5 évig tárolja.
 63. Az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben jogosult megismerni, il-letve kezelni az alkalmazott azon személyes adatait, amelyet közösségi médiafelületein rögzít, alkalmazott által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások naplózott adatai (így például különösen, de nem kizárólagosan helyadatok) tartalmaznak.
 64. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtet.
 65. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  35
  a. ) helyesbítéshez való jog;
  b. ) elfeledtetéshez való jog;
  c. ) adatkezelés korlátozásához való jog;
  d. ) adathordozhatósághoz való jog;
  e. ) tiltakozáshoz való jog.
 66. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-pasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu
  36
  VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MUNKAVÁLLALÓ VAGY FOGLALKOZTATOTT
  HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
  GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) ÉS C) PONTOK
  Alulírott, Rédei Éva (néV) (lakcím: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31.) személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten
  h o z z á j á r u l o k
  ahhoz, hogy LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adatkezelő terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében a Társaság Adatkezelési Szabályzatban meghatározott szermélyes adataimat megismerje és kezelje.
  Hozzájárulásomat a Társaság részére átadandó következő személyes adataimnak a megismeréséhez és kezeléséhez adom meg:
  • munkavállalóról (alkalmazottról) vezetett nyilvántartásban megjelölt személyes adatok;
  • a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséről szóló szerződésben meghatározott valamennyi személyes adat (így többek között, de nem kizárólagosan a bankszámlaszámom).
  Kijelentem, hogy hozzájáruláson kiterjed arra, hogy a Társaság e fenti személyes adataimat igazoló dokumentumokról (így különösen, de nem kizárólagosan pl. igazolványok) fénymásolatot vagy elekt-ronikus másolatot készítsen és azokat a rólam vezetett nyilvántartás részeként kezelje, illetve tárolja.
  Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Társaság az adatok megismerésére, illetve kezelésére foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése céljából kerül sor.
  Tudomásul veszem, hogy a Társaság székhelyén, vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet, illetve, hogy adatkezelő jogosult az Adatkezelési Szabályzat keretei között közösségi médiafelületeken közzétett személyes adataim, valamint az általam munkavégzésre használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, programok és alkalmazások által naplózott olyan valamennyi adat adatok megismerésére.
  Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak,
  37
  hogy a Társaság által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
  Kelt: Budapest, 2018.május 25. napján
  ALAIRAS: személyes adat jogosultja NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL:
  38
 67. számú melléklet – Kamerarendszer
  KAMERARENDSZER ÁLTAL MEGFIGYELT TERÜLET
  kamera száma státusz megfigyelt terület adattárolás 1. számú kamera MŰKÖDIK kizárólaq maqánterület 3 napiq 2. számú kamera MŰKÖDIK kizárólaq maqánterület 3 napiq 3. számú kamera MŰKÖDIK kizárólaq maqánterület 3 napiq 4. számú kamera MŰKÖDIK kizárólaq maqánterület 3 napiq
  8 számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem
  39
  Keltezés:
  HELYESBÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM
  GDPR 16. CIKK
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5
  Tisztelt Adatkezelő!
  Alulírott, __________________ (név) személyes adatok jogosultja a Láng Téka, mint adatkezelő
  (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő
  k é r e l m e t
  terjesztem elő.
  Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesítse, illetve egészítse ki az alábbiak szerint:
  Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
  Tisztelettel:
  NÉV:
  ALAÍRAS:JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT
  A helyesítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom.
 68. számú melléklet – Törlési kérelem
  40
  Keltezés:
  TÖRLÉSI KÉRELEM
  GDPR 17. CIKK
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5
  Tisztelt Adatkezelő!
  Alulírott, __________________ (név) személyes adatok jogosultja a Láng Téka, mint adatkezelő
  (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következ
  k é r e l m e t
  terjesztem elő.
  Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem nélkül valamennyi nyilvántartásából törölje:
  Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.
  Tisztelettel:
  NÉV:
  ALAIRAS:TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉS INDOKA (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) a. ) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; b. ) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; c. ) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; d. ) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok törlésére.
 69. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem
  41
  ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM
  GDPR18. CIKK
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5
  Tisztelt Adatkezelő!
  Alulírott, __________________ (név) személyes adatok jogosultja a LANG-TÉKA Könyv- és
  Videoforgalmazó Kft mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő
  k é r e l m e t
  terjesztem elő.
  Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan végzett adatkezelést korlátozza:
  Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. Keltezés: _
  Tisztelettel:
  NÉV:
  ALAIRAS:ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését. C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges.
 70. számú melléklet – Tiltakozás
  42
  ADATHORDOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM
  GDPR 20. CIKK
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5
  Tisztelt Adatkezelő!
  Alulírott, __________________ (név) személyes adatok jogosultja a LÁNG-TÉKA Könyv- és
  Videoforgalmazó Kft, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő
  k é r e l m e t
  terjesztem elő.
  Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadását adathordozás céljából:
  Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti hátrányosan.
  Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adataimat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE (aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjen.
  Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levezési címe: __________________________
  Tisztelettel:
  NÉV:
  ALÁÍRÁS:
  TILTAKOZÁS
  GDPR 21. CIKK
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft 1137 ADATHORDOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT INDOK (MEGFELELŐK JELÖLENDŐK) Az adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁ- SOM/SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE alapján kezeli.
 71. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem
  43
  Keltezés:
  Budapest, XIII. Pozsonyi út 5
  Tisztelt Adatkezelő!
  Alulírott, __________________ (név) személyes adatok jogosultja a LÁNG-TÉKA Könyv- és
  Videoforgalmazó Kft mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy
  t i l t a k o z o m
  adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint:
  Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a fenti indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje.
  Keltezés:
  Tisztelettel:
  NÉV:
  ALÁÍRÁS:TILTAKOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) A. Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. B. Közvetlen üzletszerzés.
 72. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás
  ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS Adatkezelő neve: LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft Adatkezelő elérhetősége: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5. Adatkezelési felelős neve: …………. Adatkezelési felelős elérhetősége: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5. Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés Weboldal látogatókkal kapcsolatos adatkezelés Kamera rendszerrel kapcsola-tos adatkezelés Munkaerő-felvételben résztvevő személyekkel kapcsolatos adatkezelés Adatkezelés célja Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony telje-sítése, kötelmi jogvi-szonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezett-ségek teljesítése; az adat-kezelőt terhelő jogi köte-lezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Részben az érintett hozzá-járulásán alapuló adatkezelés révén a vezető tisztségviselői jogviszonyból, mun-kaviszonyból vagy foglal-koztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adatkezelő terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén hírlevél-szolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében, a honlappal kap-csolatban felmerülő esetleges hibák, továbbá támadási kí-sérleteket megfelelően észlelése és orvoslása. Adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló ingó és ingatlan vagyon védelme. Munkaerő-felvételben résztvevő pályázó pályázati anyagának és a pályázó al-kalmasságának megállapítása Érintettek kate-góriái Ügyfelek, azaz a Társa-sággal üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személyek. Alkalmazottak, azaz a Tár-saság vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek. Honlap-látogatók, azaz olyan harmadik személyek, akik a Társaság kezelésében álló WWW.lang-teka.hu weboldalt elektronikus úton felkeresik. Megfigyelt személyek, azaz olyan személyek, akik a Társaság tulaj-donában álló és vagyonvédelmi célból működtetett kamerarendszer megfigyelési területén tar-tózkodnak. Azon természetes személyek, akik a Társaság által meghirdetett munkaerő-felvételre jelentkeznek, és pályázati anyagot küldenek a Társaság részére (akár közvetlenül, akár közvetve).
 73. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás

1
Személyes adatok kategóriái • a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogo-sultja személyazono-sító igazolványának, lakcímet igazoló ha-tósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adat-tartalmát; • a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogo-sultjának bankszám-laszáma, illetve bank-számláját vezető pénzintézet neve; • személyes adat jogo-sultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); • jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tar-tózkodási címe. Foglalkoztatáshoz elenged-hetetlen és jogszabályok által meghatározott személyes adatok, illetve bank-számlaszám és bankszámlát vezető pénzintézet neve (ez utóbbi kettő személyes adat hozzájáruláson alapuló adatkezelés tárgya). Hírlevél-szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen személyes adatként az érintett családi és utóneve valamint elektronikus levelezési címe. Felhasználói élmény növelé-séhez (süti), illetve meghibá-sodás és támadás észleléséhez és orvoslásához szükséges, honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszköz egyes adatai és az érintett által használt IP- cím. Az érintett minden olyan fizikai megjelenésére vonatkozó adat, amely folyamatos mozgóképfelvétel készítése során és a kamerarendszer megfigyelési területén észlelhető és rögzíthető. A munkaerő-felvételben résztvevő által pályázati anyagában megadott személyes adatok (így például különösen, de nem kizárólagosan: családi és Címzettek kategóriái • jogszabályi kötelezettség teljesítése ke- • jogszabály által (a Társaság mint munkál- • jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bír- • jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíró- • jogszabályi kötele-zettség teljesítése
2
retében bíróság, ha-tóság vagy egyéb szerv; • a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elen-gedhetetlen adatto-vábbítás címzettje (pl. partner vállalkozás), amely adattovábbí-táshoz az érintett hozzájárult. tató számára) előírt kötelezettség teljesítése keretében hatóság; • jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv óság, hatóság vagy egyéb szerv ság, hatóság vagy egyéb szerv keretében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv . Törlésre előirányzott határidő Hozzájárulás megadásától kezdődően a jogviszony megszűnésétől számított 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. UH. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: kötelmi jog-viszony megszűnésétől számított 8 év. • Jogszabályi kötelezett-ségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabály-ban meghatározott idő-tartam; • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a személyes adat jogo-sultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 év; • minden olyan hozzájá-rulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. UII. törvény 56-57. § rendelkezései-nek hatálya alá tartozik, Rögzítéstől számított 5 év. Rögzítéstől számított 5 év. A munkaerő-felvétel siker-telensége esetén, vagy amennyiben a pályázó az ajánlatot nem fogadja el, úgy a Társaság a pályázati anyagot, illetve az azon keresztül megismert és kezelt személyes adatot haladéktalanul törli nyil-vántartásából. Sikeres munkaerő-felvétel esetén a pályázati anyagban meghatározott azon sze-mélyes adatokat, amelyek további kezeléséhez pályázó hozzájárult, a munka-vállalókról vezetett nyil-vántartás részeként kezeli tovább a Társaság.
3
az adatkezelés időtar-tama: kötelmi jogvi-szony megszűnését követő 8 év. Technikai és szervezési intéz-kedések A Társaság mint adatkezelő – a tudomány és technológia mindenkori állásának és fejlődésének figyelembevételével – köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot a) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; b) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; c) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti; d) nem továbbítják a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérően; e) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné; f) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

 1. számú melléklet – Adattovábbítási Nyilvántartás
  ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS
  LÁNG-TÉKA KÖNYV- ÉS VIDEOFORGALMAZÓ KFT ÁLTAL TELJESÍTETT ADATTOVÁBBÍTÁSOK ADATTOVÁBBÍTÁS IDŐPONTJA CÍMZETT JOGALAP TOVÁBBÍTOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE EGYÉB ADAT [DÁTUM] [NÉV] [JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS] [] [] [DÁTUM] [NÉV] [JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS] [] [] [DÁTUM] [NÉV] [JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS] [] [] [DÁTUM] [NÉV] [JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS] [] []
  1
 2. számú melléklet – Adattovábbítási tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat LÁNG-TÉKA KÖNYV- ÉS VIDEOFORGALMAZÓ KFT
  ADATTOVÁBBÍTÁS
  Tájékoztató
  A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az LÁNG-TÉKA Könyv- és Videofor- galmazó Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adattovábbításra vonatkozóan a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott, adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. A jelen Tájékozta-tóban nem szabályozott kérdéseket a Társaság által e jogviszony létesítését megelőzően átadott adat-kezelési tájékoztató, valamint a Társaság adatkezelési szabályzata tisztázza.
 3. Az Adatkezelő felhívja az adattovábbítással érintett személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a Társaság az érintett egyes személyes adatainak továbbítására köteles.
  Az adattovábbítás címzettje: …………………………………….
  Az adattovábbítás címzettjének képviselője: …………………………………. ;
  Elérhetősége: …………………………………………
 4. Az Adatkezelő által teljesítendő adattovábbítás akkor felel meg a hatályos jogszabályi köve-telményeknek, ha az adattovábbításról az Adatkezelő az érintettet megfelelően tájékoztatta (jelen nyilatkozat útján), és az adattovábbításhoz az érintett hozzájárult.
 5. Az adattovábbítás célja: ……………………………………………….
 6. Az adattovábbítás terjedelme: [KÉRJÜK FELSOROLNI AZOKAT AZ ADATOKAT, AMELYEK ADATTOVÁBBÍTÁS TÁRGYAI]
 7. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a. ) tájékoztatáshoz való jog;
  b. ) helyesbítéshez való jog;
  c. ) elfeledtetéshez való jog;
  d. ) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e. ) adathordozhatósághoz való jog;
  f. ) tiltakozáshoz való jog.
 8. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-pasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
  2
  jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu
  HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
  Alulírott, _________________ (név) (lakcím: ___________________________________________ )
  személyes adatok jogosultja jelen nyilatkozom útján kifejezetten
  h o z z á j á r u l o k
  ahhoz, hogy az LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a fenti tájékoztatóban meghatározott személyes adataimat az ott meghatározott célból a mint címzett részére továbbítsa.
  Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adattovábbításról megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint adattovábbításhoz hozzájárulásomat megadom.
  Kelt: Budapest, _______________ . napján
  ALÁÍRÁS
  személyes adat jogosultja
  NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL
  3
 9. számú melléklet – Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről
  ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS
  NYILVÁNTARTÁS ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL LÁNG-TÉKA KÖNYV- ÉS VIDEOFORGALMAZÓ KFT ADATKEZELÉSI FELELŐS 1/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENS IDŐPONT [] VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [] ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT [] ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [] ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI [] AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK [] A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA [] AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA [] 2/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENS IDŐPONT [] VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [] ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT [] ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [] ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI [] AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK [] A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA [] AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA []
  4
 10. számú melléklet – Tájékoztatás adatvédelmi incidensről
  TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
  GDPR 34. CIKK
  [SZEMÉLYES ADAT JOGOSULTJÁNAK NEVE] [CÍM]
  tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről
  Tisztelt …………………………………………………..
  Alulírott, a ……………………………………….. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 5.adatkezelő (a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljárva ezennel tájékoztatom, hogy a Társaság ……………………………………….. napján
  adatvédelmi incidenst szenvedett. Az adatvédelmi incidens a Társaság által Önről kezelt személyes adatokat is érintette, így az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira.
  Az adatvédelmi incidens következményeinek megszüntetését és az adatbiztonság helyreállítását meg
  kezdtük, és a következő intézkedéseket már megtettük: …………………………………. (részletezve)
  A továbbiakban a következő intézkedések megtételét tervezzük: ………………………………………….(részletez
  ve).
  Ezektől függetlenül javasoljuk, hogy az Ön személyes adatainak érintettsége okán a következő való-színűsített követelményekre készüljön fel, és késedelem nélkül tegye meg a jogai és szabadságai védelme érdekében szükséges intézkedéseket: [KÖVETKEZMÉNYEK RÉSZLETEZÉSE].
  Amennyiben az adatvédelmi incidenssel és lehetséges következményeivel, valamint orvoslásával kap-csolatos továbbá kérdése vagy kérése lenne, keresse Társaságunk adatkezelési felelősét: . [NÉV],
  ……………………………………………….. [ELÉRHETŐSÉG].
  Budapest, 201
  Üdvözlettel:
  LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft
  adatkezelő
  képviseli: Rédei Éva ügyvezető
 11. számú melléklet – Jelentés adatvédelmi incidensről
  5
  LANG-TEKA KÖNYV- ÉS VIDEOFORGALMAZÓ KFT JELENTÉS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
  ADATKEZELÉSI FELELŐS
  Iktatási szám: Adatvédelmi incidens száma:
  Tisztelt Vezető Tisztségviselő!
  Tájékoztatom, hogy ……………………….. napján ………………………………… időpontban jelzést kaptam arról,
  hogy a Társaság adatkezelésével kapcsolatban a biztonság sérülése, illetve adatvédelmi incidens lehe-tősége fennállt.
  Az ügy kivizsgálását haladéktalanul megkezdtem, és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott eljárásrendben értékeltem a helyzetet. Értékelésem alapján a Társaság adatkezelésével kapcsolatban a biztonság sérülése [MEGTÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT MEG], adatvédelmi incidenst a Társaság
  [ELSZENVEDETT/NEM SZENVEDETT EL], tekintettel arra, hogy ……………………………………………………………………………………..
  [INDOKOLÁS].
  [HA NEM TÖRTÉNT ADATVÉDELMI INCIDENS, A TOVÁBBI RÉSZEK TÖRLENDŐK] Az ügy értékelése alapján megállapítom, hogy az adatvédelmi incidens a következő jellemzőkkel bír, illetve a következő intézkedéseket tettük eddig az ügyben:
  Adatkezelési felelős ADATVÉDELMI INCIDENS IDŐPONTJA ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT ADATVÉDELMI INCIDENS OKA ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KI-VIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDOKA
  Budapest,